ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

1.1. A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Apró-Szunyi Brigitta adószámos magánszemély (adószám: 52974049-1-26, továbbiakban: adatkezelő) által alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi elveket, valamint az adatkezelési és adatvédelmi politikáját.

1.2. Ezen túlmenően az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára biztosítja azok jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát a személyes adatainak gépi feldolgozása során, egyúttal megvalósítva ezen adatok védelmét.

1.3. Az adatkezelő megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

1.4. Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató célja ügyfelei, partnerei tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően. Az adatkezelő kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Név:

Apró-Szunyi Brigitta

Levelezési cím:

6630 Mindszent, Ludas u. 46.

Telefonszám:

+36 (30) 856 1556

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. Feliratkozás hírlevélre:

Hírlevélre történő feliratkozás esetén a felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

  • név (vezeték- és keresztnév, vagy becenév)
  • e-mail cím

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelésre a www.vigyazzkeszbabazz.hu internetes oldalon (a továbbiakban: weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

4.2. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, termék megrendelésével, hírlevélre feliratkozással önként adja meg.

4.3. Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A szolgáltató a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, ha a felhasználó feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

4.4. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az előbb felsorolt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.6. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valóságtartalmáért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. A megrendelés, illetve hírlevélre feliratkozás során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a megrendeléssel kezdődik és annak teljesítéséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A megrendelés illetve a hírlevélre való feliratkozás felhasználó általi törlésére, valamint megrendelés az adatkezelő általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

5.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1. Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő illetve adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszer-üzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév:

Cím:

Tevékenység:

Magyar Posta Zrt.
(www.posta.hu)

4046 Debrecen, Múzeum utca 3.

postai tevékenység

BITHUSZÁROK Számítástechnikai és Szolgáltató Bt.
(www.listamester.hu)

2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.

e-mail marketing tevékenység

KBOSS.hu Kft.
(www.szamlazz.hu)

2000 Szentendre, Táltos utca 22/B

számlázási tevékenység

Webparadicsom Media Group Kft.
(www.webparadicsom.hu)

1027 Budapest, Bem József utca 9.

tárhelyszolgáltató

6.3. Az adatkezelő az elektronikus számla kibocsátása érdekében a megrendelő által megadott adatokat továbbítja az adatfeldolgozó(k) részére. Az adattovábbítás célja: a megrendelő részére elektronikus számla kiállítása, melyet az adatkezelő elektronikus úton, a megrendelő által megadott e-mail címre küldi.

6.4. A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

7.2. Adatkezelő a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím:

Apró-Szunyi Brigitta
6630 Mindszent, Ludas u. 46.

7.3. A felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel fordulhat az adatkezelőhöz a fent említett elérhetőségeken keresztül.

7.4. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az adatkezelő a szükséges időtartamig őrzi.

7.5. A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

8. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

8.1. Az adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban a felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele (pl. hírlevél) során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

8.3. Hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket (hírlevél) a felhasználó által megadott elektronikus levélcímekre csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld az adatkezelő. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

9. SÜTIK

9.1. A weboldalon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében, melyhez a felhasználó hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk. Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

9.2. Amikor a honlapot első alkalommal látogatja meg a felhasználó, akkor egy pop-up (felugró) ablak jelenik meg a képernyő jobb alsó sarkában, amelyben meg tudja határozni azt, hogy elfogadja vagy elutasítja a sütik használatát.

A sütikkel kapcsolatos részletes információk a Süti tájékoztatóban olvashatók.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1. Adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

10.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználását megtiltsa.

10.3. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

10.4. Az adatkezelő az e tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást. Ilyen esetekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.

10.5. Az adatkezelő ezúton tájékoztatja a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

10.6. Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban hivatkozott adatvédelmi jogokról.

10.7. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított szabályzatban foglaltakat.

Mindszent, 2023. november 7.