Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az Apró-Szunyi Brigitta adószámos magánszemély, mint a www.vigyazzkeszbabazz.hu webáruház üzemeltetője (továbbiakban: Szolgáltató) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (továbbiakban: Vevő) között létrejövő szerződés általános feltételeit tartalmazza. A Szolgáltató és Vevő között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásban foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető.

Az ÁSZF Vevő által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.

Szolgáltató adatai:

Név: Apró-Szunyi Brigitta
Levelezési cím: 6630 Mindszent, Ludas u. 46.
Telefon: +36 (30) 856 1556
Adószám: 52974049-1-26
Bankszámlaszám: 10700433-66260174-56000003
Web: www.vigyazzkeszbabazz.hu
E-mail: admin@vigyazzkeszbabazz.hu

1. A MEGRENDELÉS LÉPÉSEI

1.1. A weboldal kínálatának megtekintése és a kiválasztott termék(ek) kiválasztása nem kötött regisztrációhoz.

1.2. A vásárolandó termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, tartalmát a konkrét termékcikk információs oldaláról lehet megismerni. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, azt felteheti az admin@vigyazzkeszbabazz.hu e-mail címen, illetve a fenti telefonos elérhetőségen. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, tartalmával kapcsolatban, a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, jelezze az admin@vigyazzkeszbabazz.hu e-mail címen, vagy a fenti telefonos elérhetőségen.

1.3. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg. A vételár minden esetben alanyi adómentes (AAM). A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

1.4. A Weboldalról megrendelhető termékek árainak megváltoztatási jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Átutalással vagy online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe.

1.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától. A weboldalon megjelentetett termékképek helyenként csak illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek.

1.6. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül a Vevőtől csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vevő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

1.7. Megrendelés feladására regisztráció vagy bejelentkezés nélkül van lehetőség. A Vevő a kiválasztott terméket az adott termékre kattintást követően megjelenő, annak részletes adatait ismertető oldalon található „Megrendelem” gomb használatával jelölheti ki megvásárlásra. A megjelenő felületen kell megadnia minden szükséges adatát, kiválaszthatja a fizetési módot, valamint ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt a rendelés adatait, valamint megjegyzést fűzhet a megrendeléshez.

A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami a Vevő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

2. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

2.1. A Vevő által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vevő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vevő által a vásárlás során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termék megnevezését, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

2.2. A Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

2.3. Ha a Vevő rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, az 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

3. ELÁLLÁS JOGA

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (továbbiakban Fogyasztó).

Fogyasztó a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezetten kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
Pl. a névfelirat, vagy egyedi kivitelezés, születési dátum felírása a termékre, vevő elmondása, ötlete, kérése alapján készített termékek stb. esetén.

3.1. Elállási jog gyakorlásának a menete
3.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

3.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 3. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

3.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

3.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben értesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

3.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítása szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

3.1.6. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a Szolgáltató részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

3.1.7. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

3.1.8. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését.

3.1.9. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

3.1.10. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

3.1.11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletöltség nem terheli.

3.1.12. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

3.1.13. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató észszerű költségeit. Online tartalmak (pl. weboldalon elérhetővé tett fizetős tartalmak) esetében a teljesítés megkezdése a tartalom Fogyasztó általi elérhetőségének kezdetével indul. Az elérhetőséggel vévelmezi a Szolgáltató, hogy Fogyasztó valamilyen formában (pl. jpg, pdf, word stb.) valamilyen adathordozóra (merevlemez, pendrive stb.) saját részére lementette a tartalom részét vagy egészét. Ebből kifolyólag vélelmezi, hogy Fogyasztó továbbra is rendelkezhet az online termékkel elállási és felmondási jog gyakorlása esetén is. Ezért online termék esetében elállási és felmondási jog annak hozzáférhetőségének kezdetéig illeti meg a Fogyasztót.

4. SZAVATOSSÁG

4.1. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket ide kattintva tekintheti meg.

4.2. A szavatosság nem terjed ki az egyedi termékekre.

5. SZERZŐI JOGOK

5.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek között valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

5.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Minden egyéb kérdésben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXXVI. törvény (Szjt.) az irányadó.

5.3. A Jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vevőnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

6.1. Panaszügyintézés

A Vevő a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségen terjesztheti elő:

Kapcsolattartó személy: Apró-Szunyi Brigitta
E-mail: admin@vigyazzkeszbabazz.hu

Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a Vevőnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc (30) napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vevőhöz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára:

– Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál. Amennyiben Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A Fogyasztóvédelmi Főosztály elérhetőségei:

Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.
Telefonszám: +36 (1) 450-2598
Weboldal: fogyasztovedelem.kormany.hu

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vevő eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, ki- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.  

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: +36 (62) 554-250, 118-as mellék
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Weboldal: www.bekeltetes-csongrad.hu

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

Az ÁSZF a weboldalon elhelyezett ÁSZF linkre kattintva érhető el.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja.

Mindszent, 2022. december 22.